استادیوم هدایت شد

1
نمایشگر استادیوم در فضای باز

1
نمایشگر ورزشی / بسکتبال / محیط / ورزشگاه ها

1
تست در کارخانه ما